Quạt và lọc gắn hông/cửa TopTherm

TopTherm Fan and Filter side-mounted
Quạt và lọc gắn cửa/hông TopTherm.

Trọn bộ quạt và lọc chuẩn, lưu lượng gió từ 20 đến 900m3/h. Cấp bảo vệ IP54

Quạt và lọc gắn cửa/hông TopTherm EMC.

Trọn bộ quạt và lọc với công nghệ chống nhiễu điện từ EMC gắn hông/cửa tủ, lưu lượng gió từ 20 đến 900m3/h. Cấp bảo vệ IP54

Quạt và lọc gắn cửa/hông TopTherm công nghệ EC.

Công nghệ EC giúp tiết kiệm năng lượng của các bộ quạt và lọc. Lưu lượng gió từ 55m3/h đến 900m3/h. Điều khiển tốc độ quạt bằng tín hiệu 0-10V hoặc PWM, ngõ báo tốc độ.


Lưu lượng gió, không bị cản trở: 20 / 25 m3/h
Điện áp hoạt động: 230V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 20 / 25 m3/h
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 20 m3/h
Điện áp hoạt động: 24VDC
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 55 / 66 m3/h
Điện áp hoạt động: 230V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 55 / 66 m3/h
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 55 m3/h
Điện áp hoạt động: 24VDC
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 105 / 120 m3/h
Điện áp hoạt động: 230V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 105 / 120 m3/h
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 105 m3/h
Điện áp hoạt động: 24VDC
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 180 / 160 m3/h
Điện áp hoạt động: 230V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 180 / 160 m3/h
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 180 m3/h
Điện áp hoạt động: 24VDC
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 230 / 250 m3/h
Điện áp hoạt động: 230V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 230 / 250 m3/h
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 230 m3/h
Điện áp hoạt động: 24VDC
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 550 / 600 m3/h
Điện áp hoạt động: 230V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 550 / 600 m3/h
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 700 / 770 m3/h
Điện áp hoạt động: 230V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 700 / 770 m3/h
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 700 / 770 m3/h
Điện áp hoạt động: 400/460V, 3~, 50/60Hz