Bộ trao đổi nhiệt khí/khí gắn nóc

Air/air heat exchangers roof-mounted