Tiệt trùng Thực phẩm

Food Sterilizer

Dùng để tiệt trùng liên tục các sản phẩm trong sản xuất thực phẩm. Ưu điểm của hệ thống là công suất tiệt trùng cao, tiết kiệm năng lượng tiệt trùng. Thời gian và nhiệt độ tiệt trùng có thể điều chỉnh cho phù hợp với thông số sản xuất.